Yfwch Alcohol yn Gymedrol yn unig

Trosolwg

Os nad ydych chi'n yfed alcohol, does dim rheswm i ddechrau.Os dewiswch yfed, mae'n bwysig cael swm cymedrol (cyfyngedig) yn unig.Ac ni ddylai rhai pobl yfed o gwbl, fel menywod sy'n feichiog neu a allai fod yn feichiog - a phobl â chyflyrau iechyd penodol.

Beth yw swm cymedrol o alcohol?

Mae swm cymedrol o alcohol yn golygu:

 • 1 diod neu lai mewn diwrnod i fenywod
 • 2 ddiod neu lai mewn diwrnod i ddynion

Cadwch mewn cof hynnymae yfed llai bob amser yn iachachnag yfed mwy.Gall hyd yn oed yfed cymedrol fod â risgiau iechyd.

Beth mae 1 diod yn hafal iddo?

Mae gan wahanol fathau o gwrw, gwin a gwirod symiau gwahanol o alcohol.Yn gyffredinol, mae 1 diod yn hafal i:

 • Potel o gwrw rheolaidd (12 owns)
 • Gwydraid o win (5 owns)
 • Ergyd o wirodydd neu wirodydd, fel gin, rym, neu fodca (1.5 owns)

Dysgwch fwy am faint o alcohol sydd mewn gwahanol ddiodydd.

Mae gan wahanol ddiodydd symiau gwahanol o galorïau hefyd.Mae'r calorïau hyn yn adio i fyny - a gall cael mwy o galorïau nag sydd eu hangen ei gwneud hi'n anoddach aros ar bwysau iach.Er enghraifft, mae gan botel 12 owns o gwrw tua 150 o galorïau.Darganfyddwch faint o galorïau sydd mewn diod.

Risgiau Iechyd

Gall yfed mwy na swm cymedrol o alcohol eich rhoi mewn perygl o ddioddef problemau personol ac iechyd, gan gynnwys anhwylder defnyddio alcohol.

Beth yw'r risgiau o yfed gormod?

Mae yfed gormod yn cynyddu eich risg ar gyfer llawer o broblemau iechyd, gan gynnwys cyflyrau difrifol a all arwain at farwolaeth.Mae rhai enghreifftiau o broblemau iechyd cysylltiedig ag alcohol yn cynnwys:

 • Clefyd yr afu
 • Clefyd y galon
 • Iselder
 • Strôc
 • Gwaedu stumog
 • Rhai mathau o ganser

Gall hyd yn oed yfed cymedrol godi eich risg ar gyfer rhai mathau o glefyd y galon a chanser.Ar gyfer rhai mathau o ganser, mae’r risg yn cynyddu hyd yn oed ar lefelau isel o yfed (er enghraifft, llai nag 1 diod mewn diwrnod).

Gall yfed gormod hefyd eich rhoi mewn perygl oherwydd:

 • Anhwylder defnyddio alcohol
 • Anafiadau a thrais
 • Beichiogrwydd anfwriadol neu STDs (clefydau a drosglwyddir yn rhywiol)

Dysgwch fwy am y risgiau o yfed gormod.

Beth yw anhwylder defnyddio alcohol?

Os yw yfed yn achosi problemau difrifol yn eich bywyd, efallai bod gennych anhwylder defnyddio alcohol.Mae alcoholiaeth yn fath o anhwylder defnyddio alcohol.

Gall yfed fod yn broblem i chi os yw unrhyw un o’r pethau hyn yn wir:

 • Ni allwch reoli faint rydych yn ei yfed
 • Mae angen i chi yfed mwy a mwy i deimlo'r effeithiau
 • Rydych chi'n teimlo'n bryderus, yn bigog, neu dan straen pan nad ydych chi'n yfed
 • Rydych chi'n meddwl llawer am pryd y gallwch chi yfed nesaf

Defnyddiwch yr offeryn hwn i weld a oes gennych arwyddion o anhwylder defnyddio alcohol.Os oes gennych chi broblem yfed, mae'n bwysig gweld meddyg ar unwaith.


Amser postio: Hydref-10-2022